Regulamin kursów, warsztatów i innych usług

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

 1. a) Coach Od Serca – Ezoterion Monika Szendzielorz, NIP: 498-02-48-773 ul. Miasta Auby 6/53, 41-250 Czeladź – dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone formularzem.
 1. b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.
 1. c) Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.
 1. d) Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny Coach Od Serca oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza zgłoszeniowego.
 1. e) Formularz – formularz dostępny na stronie Coach Od Serca umożliwiający zarejestrowanie się przez Kienta na dostępne Wydarzenie
 1. f) Wydarzenie – wydarzenie wskazane w wypełnionym formularzu.
 1. g) Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone Coach Od Serca, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 1. h) Klub Pozytywnych Ludzi – dostęp do nigdzie niepublikowanych wcześniej nagrań i materiałów do pobrania, a także liczne zniżki i okazje. Ponadto osoby z Kluby mają nadany priorytet, dzięki czemu świadczone tutaj usługi będą realizowane w pierwszej kolejności dla ich członków.

OŚWIADCZENIA

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem oraz Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a Coach Od Serca.
 1. Klient obowiązuje się zapłacić Coach Od Serca za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w Formularzu.
 1. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Formularzu.
 1. Klient, przy akceptacji Regulaminu wraz z Formularzem może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Akceptacja Formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook Coach Od Serca, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.
 1. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4. , w szczególności osoba ta zobowiązana jest przed przystąpieniem do szkolenia przesłać swoją zgodę poprzez naciśnięcie stosownego okienka w oświadczeniu do którego link znajduje się tutaj: coachodserca.pl/pliki/ZgodaWizerunekCOS.pdf lub poprzez dostarczenie oświadczenia tej treści jak w linku najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Coach Od Serca na adres podany w pkt. 1 a)

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres coachodserca@gmail.com o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.

Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)

 1. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, COS niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy COS zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 1. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby COS organizowało nowe Wydarzenie. COS nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

  ZMIANA TERMINU WYDARZENIA

 1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 200 zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 100 zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni, nie podlega przeniesieniu na kolejny rok.
 1. Niezależnie od opłaty za przeniesienie terminu szkolenia, w przypadku zmiany terminu szkolenia nie zawierającego w cenie lunchu, na szkolenie, które zawiera w cenie lunch Uczestnik zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w terminie 3 dni (jednak nie później jak 3 dni przed szkoleniem). W przypadku zmiany terminu szkolenia zawierającego w cenie lunch, na szkolenie, które nie zawiera w cenie lunchu Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu różnicy w cenie szkoleń.
 1. Skorzystanie z przeniesienia terminu wymaga skierowania zapytania do Coach Od Serca w terminie do 14 dni przed wyznaczonym terminem wydarzenia na adres podany w pkt. 1 a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres coachodserca@gmail.com
 1. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez Coach Od Serca wolnych miejsc na zakupione Wydarzenie.
 1. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Coach Od Serca, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym, czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje Coach Od Serca.

  ANULOWANIE ORAZ ZMIANY USŁUG PRZEZ CoachOdSerca.pl

 1. Coach Od Serca może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez Coach Od Serca oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 1. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie trzydziestu 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).
 1. Coach Od Serca zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 1. Coach Od Serca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Coach Od Serca lub wskutek działania siły wyższej.

  PRZENIESIENIE PRAWA

 1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia Coach Od Serca najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.
 1. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 6 powinno zawierać:
 1. a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
 1. b) planowany termin wydarzenia,
 1. c) imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.
 1. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres coachodserca@gmail.com
 1. Coach Od Serca zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli Coach Od Serca i nie wymaga uzasadnienia.

VII. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW I/LUB USŁUG

 1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Formularzu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.
 1. Coach Od Serca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

VIII. WARUNKI KORZYSTANIA Z KLUBU POZYTYWNEJ ENERGII

 1. Czas na wykorzystanie pakietu przynależności do Klubu Pozytywnej Energii to rok czasu (12 miesięcy) od momentu opłacenia członkostwa. Za datę przystąpienia uznaje się datę zaksięgowania się środków na koncie firmowym.
 1. Uczestnik Klubu Pozytywnej Energii rezerwuje udział w wydarzeniu za pośrednictwem adresu mailowego: coachodserca@gmail.com i w treści maila lub w temacie wpisuje swój numer Klienta.
 1. Uczestnik Klubu Pozytywnej Energii uprawniony jest do odsprzedaży swojego konta innej osobie. Uczestnik Klubu Pozytywnej Energii może sprzedawać udział w całym Pakiecie jak i w poszczególnych wydarzeniach wchodzących w jego skład.
 1. Do przeniesienia praw do udziału w Klubu Pozytywnej Energii, bądź poszczególnych wydarzeniach wchodzących w jego skład, na nowego uczestnika wymagana jest akceptacja przez Coach Od Serca .
 1. Coach Od Serca zobowiązuje się do przeprowadzenia każdego z wydarzeń wchodzących w skład Klubu Pozytywnej Energii , minimum 3 razy w każdym roku kalendarzowym.
 1. Klient będący konsumentem, który zdecydował się na uczestnictwo w Klubu Pozytywnej Energii , jest świadomy w dniu podpisania umowy z Coach Od Serca, iż uzyska dostęp do materiałów i informacji, w tym do szkoleń w wersji online, jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy z Coach Od Serca. Klient będący konsumentem, który zawrze z Coach Od Serca umowę, na podstawie której zdecyduje się zapisać do Klubu Pozytywnej Energii , wyraża jednocześnie zgodę na udostępnienie mu ww. materiałów i informacji, jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w takim przypadku jest wyłączone.
 1. W szczególności Klient będący konsumentem, wyraża zgodę na zapłatę za udostępniane mu przez Coach Od Serca przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, szkolenia w wersji online – Klubu Pozytywnej Energii – w wysokości po 369 zł za każde szkolenie z tej serii.

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Coach Od Serca. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 1. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Coach Od Serca osobom trzecim.
 1. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu jakiejkolwiek usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 1. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
 1. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez Coach Od Serca formuły, czy scenariuszy.

  OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW

Coach Od Serca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Uczestnika do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:

 1. Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
 1. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 1. Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.
 1. Rejestrującym wydarzenia na nośnikach typu: dyktafon, telefon komórkowy, tablet, laptop, kamera i inne tego typu urządzenia (szkolenia, warsztaty, kursy i sesje) bez otrzymania pisemnej zgody na tego typu działania. Osoby przyłapane na tego typu działaniach będą usuwane z sali, a w konsekwencji osoby te tracą swój bilet i nie mogą się ubiegać o zwrot poniesionych za niego kosztów.

  WARUNKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Właścicielka firmy Ezoterion, Monika Szendzielorz nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i wybory Klienta jakich dokonuje on w trakcie trwania usługi/szkolenia lub po ich zakończeniu. Wszystkie decyzje Klienta powinny być dobrze przemyślane i świadome.
 2. Usługi, w tym kursy i szkolenia mają na celu jedynie przekazać Klientowi informacje, które są jedynie subiektywną oceną sytuacji i zwrócić mu uwagę na niektóre sprawy z innej perspektywy. Nie oznacza to jednak, że Klient ma traktować przekazywaną wiedzę i użyte słowa jako jedyną i najważniejszą Prawdę. Klient posiada wolną wolę i tylko on w pełni decyduje o sobie i swoim życiu.
 1. Usługi w żaden sposób nie zastępują Klientowi fachowej porady eksperta, czy porady lekarskiej i nie mogą być w ten sposób traktowane. Usługi nie zastępują prawidłowego leczenia, ani nie mogą być traktowane jako forma autoterapii, terapii, czy środków zastępczych w procesie jego leczenia.
 1. Ezoterion Monika Szendzielorz nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta na szkodę własną lub osób trzecich.
 1. Ezoterion Monika Szendzielorz nie ponosi odpowiedzialności za zaprzestanie leczenia, używania leków przez jej Klientów. Klient dobrowolnie korzysta z wszystkich usług na własną odpowiedzialność. Klient jest zobowiązany do udzielenia informacji o swoich chorobach natury psychicznej i kontynuowania swojego dotychczasowego leczenia.
 1. Klient zwalnia Ezoterion Monika Szendzielorz z wszelkich roszczeń wynikających z:
 • własnych nieprzemyślanych lub też świadomych działań i podjętych przez siebie decyzji oraz ich konsekwencji
 • braku umiejętnego ocenienia sytuacji, w której się znajduje i podjętych przez to działań i ich konsekwencji
 • zaprzestania swojego dotychczasowego leczenia i jego możliwych konsekwencji
 • nie zapoznania się z Regulaminami na stronie https://coachodserca.pl

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Coach Od Serca jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

Dane osobowe Klientów zbierane przez Coach Od Serca zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Coach Od Serca pod adresem e-mail: coachodserca@gmail.com

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.
 1. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 1. Coach Od Serca nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów Coach Od Serca.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności regulamin dostępny na stronie „Regulamin Serwisu Internetowego”, a następnie właściwe przepisy prawa.

Wersja z dnia 01.09.2019r.

Pin It on Pinterest